Regulamin Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Piasecznie.

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

1.Samorząd uczniowski tworzą uczniowie wybrani przez społeczność

szkolną w tajnym głosowaniu w obecności opiekuna SU za zgodą dy-

rektora i Rady Pedagogicznej.

 

2.W skład zarządu SU wchodzą:

 • Przewodniczący,
 • Dwóch zastępców,

 

3.W obecności opiekuna wybierane są sekcje:

 • wolontariat
 • techniczna,
 • reprezentacyjna
 • informacyjna,
 • fotograficzna.

 

4.Regulamin uchwala ogół uczniów.

 

5.Regulamin SU nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 

6.Samorząd szkolny ma obowiązek:

 

 • reprezentować interesy i opinie całej społeczności uczniowskiej przed dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców,
 • współpracować z dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, personelem administracyjnym szkoły, a także samo-

rządami klasowymi i wszelkimi organizacjami działającymi na terenie szkoły,

 • na bieżąco informować społeczność szkolną:

-         o swych poczynaniach, decyzjach i pracach,

-         uwzględniać życzenia ogółu,

-         troszczyć się o to, aby każdy uczeń swym postępowaniem, a zwłaszcza nauką i pracą służył dobru szkoły i środowiska.

 

 

 

7.Samorząd szkolny ma prawo:

 • organizować apele, konkursy, spotkania,
 • prowadzić dyżury,
 • organizować prace społeczno-użyteczne na rzecz klas i szkoły,
 • ingerować, gdy naruszone zostaną ustalone prawa i obowiązki,
 • odbywać zebrania.

 

 

 

8.Samorząd szkolny ma prawo do przeprowadzania kontroli przestrze-

gania praw i obowiązków ucznia przez nauczycieli i uczniów, w szczególności:

 • poszanowania godności drugiego człowieka,
 • dbałości o bezpieczeństwo, zdrowia ucznia w szkole,
 • zapowiadania przez nauczycieli sprawdzianów z tygodniowym wyprzedzeniem,
 • przestrzegania zasady-w jednym dniu-jedna praca pisemna,
 • umożliwienie rodzicom wglądu do ocenianych kartkówek i prac pisemnych,
 • przestrzegania jawnego i sprawiedliwego oceniania uczniów.

 

9.Kadencja samorządu szkolnego trwa 1 rok.

 • do samorządu mogą kandydować uczniowie klas II i III,
 • uczniowie ci musza reprezentować nienaganną kulturę

osobistą i mieć poparcie klasy i wychowawcy,

 • kandydaci muszą mieć na zakończenie roku szkolnego

co najmniej ocenę bardzo dobrą.

 

10.Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz

aktywność społeczną uczniowie mogą być nagradzani:

 • pochwałą wobec klasy,
 • pochwałą wobec całej społeczności uczniowskiej,
 • listem pochwalnym do rodziców ucznia.

11.Za nieprzestrzeganie praw i obowiązków ucznia uczniowie mogą

być  ukarani:

-         upomnieniem wobec klasy,

-         naganą wobec społeczności uczniowskiej, z powiadomieniem rodziców,

12.Radzie Pedagogicznej przysługuje prawo odwołania członka bądź członków SU  za:

     -  nieprzestrzeganie praw i obowiązków ucznia,

     -  nieodpowiednie bądź naganne zachowanie,

      - niewywiązywanie się z obowiązków ,które spoczywają na SU,

13. Jeśli odwołany zostanie jeden członek SU o konieczności nowych wyborów decyduje Zarząd SU.

14.Jeśli odwołany zostanie więcej niż jeden członek SU o konieczne jest przeprowadzenie nowych wyborów.

      

  

 

 

PRACE SPOŁECZNE WCHODZĄCE

W ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SU

 

 

 

 

1.Porządkowanie obejścia szkolnego.

 

2.Udzielanie pomocy młodszym kolegom.

 

3.Zagospodarowanie i dbanie o czystość i estetykę sal lekcyjnych.

 

4.Wykonywanie dekoracji, gazetek ściennych w klasach, na korytarzach oraz na uroczystości szkolne.

 

5.Pomoc w reperacji pomocy szkolnych.

 

6.Wykonywanie pomocy szkolnych.

 

7.Organizacja pomocy koleżeńskiej dla uczniów mających problemy w nauce.

 

 8.Organizowanie akcji charytatywnych.