Regulamin Konkursu 2019

R E G U L A M I N

konkursu   literacko – plastycznego

„Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera na próbę”

inspirowanego słowami, działalnością oraz twórczością    

                                        Jana Pawła II

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE:

§ 1

 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs literacko- plastyczny  pod nazwą: „Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera na próbę”, przeprowadzony na poziomie szkół podstawowych;  klas  IV-VI ,  klas VII,VIII i III  gimnazjalnych.

 

 § 2

Organizatorem  konkursu  jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Piasecznie ul. Świętojańska 18  05 – 500  Piaseczno  tel. (22) 756 22 85,  (22) 757 00 72.

 Koordynatorem konkursu jest  pani Elżbieta Ostasiuk  tel. 511 468 137.

 

§ 3

W  konkursie    przyznane    zostaną   nagrody  rzeczowe   oraz  dyplomy. O  przyznaniu   nagród   decyduje  Komisja   Konkursowa   (punkt V).

 

 

II.CELE KONKURSU:

 

Celem konkursu jest:

 1. Upowszechnienie i rozwijanie twórczości inspirowanej dorobkiem literackim Patrona konkursu: pogłębianie wśród młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości                            i osobowości papieża Jana Pawła II.
 2. Aktywizowanie miłośników sztuk pięknych i literatury poprzez prezentowanie                               i honorowanie ich dokonań.
 3. Wyszukiwanie i rozwijanie talentów plastycznych i literackich.
 4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej i etycznej, rozbudzanie postawy twórczej                                i poszukującej prawdziwych wartości.

 

 

III.WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 

 1. W konkursie uczestniczą uczniowie szkół podstawowych w kategorii:  klasy IV-VI oraz  klasy VII , VIII  i III klasy gimnazjalne.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie pracy plastycznej lub literackiej  (zgodnej z zasadami konkursu) na  adres  organizatora, do dnia 10 kwietnia 2018 r.

 

IV.ZASADY KONKURSU:

 

 1. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną  lub literacką zgodnie z tematem konkursu: 

A). Format  pracy plastycznej: A-3. Technika wykonania dowolna.

B). Praca literacka w kategorii: wiersz (maksymalnie 2 strony A-4, czcionka 12) utwory inspirowane słowami, działalnością lub twórczością Jana Pawła II.

 1. 2.      Hasło konkursowe „Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera na próbę” powinno zostać zrealizowane  w  jednej z poniższych kategorii:

1)Współczesne oblicza miłości i miłosierdzia,
2) Z miłości do przyszłych pokoleń,
3) Moja Niepodległość,. 
4) Oddali życie za Ojczyznę,

5)Poświęcenie i miłość, które dają życie.

 1. 3.   Organizator konkursu przyjmuje prace z kategorii plastycznej lub literackiej, wykonane przez uczestników  danej szkoły, wybrane w etapie  szkolnym. Tytuł pracy (zgodny                            z mottem konkursu) może być uzupełniony o podtytuł. Ilość prac nie jest ograniczona. Prace proszę nadsyłać na adres Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie. Budynek przy Alei Kalin 30.
 2. Realizacja zadania następuje w terminie do 10  kwietnia 2019 r. i liczy się data nadesłania pracy na adres szkoły lub na adres e-mailowy konkurs.papieski.gm2@gmail.com
 3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty  w maju 2019  roku, nagrody zostaną rozdane                               w siedzibie  Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie. Konkretny termin będzie podany po uzgodnieniu z Kurią Warszawską , a zwycięzcy zostaną wcześniej powiadomieni telefonicznie lub listownie.
 4. Przesłane prace nie będą zwracane autorom. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji w prasie i innych wydawnictwach.

 

V.SPOSÓB I KRYTERIA OCENY PRAC:

 

1.   Nadesłane oferty będą podlegać ocenie Komisji Konkursowej, która będzie czuwała                 nad prawidłowym przebiegiem konkursu.

3.   Do Komisji Konkursowej zostaną powołani nauczyciele oraz uczniowie różnych szkół.

4.   Komisja Konkursowa  będzie  zwracała uwagę na szczególne walory prac: estetykę, przesłanie etyczne, oryginalność, pomysłowość, nowatorstwo.

 

 

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

 1. Każda praca powinna być podpisana:
 • imię i nazwisko uczestnika
 • wiek oraz klasa
 • adres szkoły
 • imię i nazwisko nauczyciela lub dorosłego opiekuna/rodzica
 • telefon kontaktowy lub e-mail osoby dorosłej

Prace nieopisane w ten sposób nie podlegają ocenie. Ponadto warunkiem uczestnictwa                           w konkursie jest wypełnienie 2 załączników.

 

 

 

 

 

Koordynator  Konkursu Papieskiego:

 

 

                                                                                      Elżbieta Ostasiuk


ZAŁĄCZNIK NR 1

 

………………………………….., dnia…………….……

 

 

 

 

……………………………………………………………………….

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

 

 

Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………..

wiek…………………….…lat,     klasa …………………………………………....

                          

 

 

Zgoda udzielona jest do przetwarzania danych osobowych oraz ich udostępniania w zakresie realizacji Konkursu Papieskiego „ Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera na próbę” oraz umieszczenia imienia i nazwiska dziecka, jego pracy na stronie Internetowej Szkoły Podstawowej nr 1, na stronie Sponsorów Konkursu oraz w publikacji książkowej w przypadku wyróżnienia/nagrodzenia  pracy uczennicy/ucznia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….……………………..

(podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

………………………………….., dnia……….…………

 

 

 

 

……………………………………………………………………….

(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo w Konkursie Papieskim „Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera na próbę” mojego dziecka/ podopiecznego i zapoznałam/łem się                           z regulaminem konkursu.

 

 

 

 

………………………………….……………………..

(podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

O WŁASNEJ PRACY KONKURSOWEJ

 

Ja niżej podpisana/ny oświadczam, że praca, która uczestniczy w Konkursie Papieskim       „Nie żyje się, nie kocha się nie umiera na próbę” jest moim samodzielnym wytworem i nie zawiera znamion plagiatu.

 

 

 

……………………………………….……………………..

(podpis uczennicy/ucznia autorki/autora pracy konkursowej