EGZAMIN GIMNAZJALNY

 

Część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)

historii i wiedza o społeczeństwie – godz. 9:00

język polski – godz. 11:00

Część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

przedmioty przyrodnicze – godz. 9:00

matematyka – godz. 11:00

Język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

poziom podstawowy – godz. 9:00

poziom rozszerzony – godz. 11:00

 

1.Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać. Jeżeli ktoś nie przystąpi do egzaminu, będzie musiał powtórzyć ostatnią klasę.

2.W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zestawu zadań przez ucznia przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego egzamin gimnazjalny. Informacje o unieważnieniu pracy ucznia zamieszcza się w protokole.

3.Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły.

4.Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

5.Do sali, w której przeprowadzany jest egzamin nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.

6.Każdy uczeń zobowiązany jest przynieść długopis z czarnym wkładem oraz linijkę na część matematyczno-przyrodniczą.

7.W dniu egzaminu obowiązuje ważna legitymacja szkolna lub inny ważny dokument ze zdjęciem i strój galowy.

 

ZASADY OGÓLNE EGZAMINU

1.Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.

2.Egzamin ma formę pisemną.

3. Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

3.Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia.

 

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

Składa się z zadań z zakresu języka polskiego oraz zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Zadania   z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą. Uczeń nie korzysta ze słowników.

 

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZA

Składa się z zadań z zakresu matematyki oraz zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki mają formę zamkniętą lub otwartą. Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają formę zamkniętą. Uczeń nie  korzysta z kalkulatora.

CZĘŚĆ JĘZYKOWA

W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje wyboru języka, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego, Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.

 

CZAS PRACY

1. Części humanistyczna: test z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut. Test z języka polskiego rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut. Dla uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania obu testów zostaje wydłużony: pierwszy do 80 minut, drugi do 135 minut.

2. Część matematyczno-przyrodnicza: test z przedmiotów takich jak biologia, chemia, fizyka, geografia rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut. Test z matematyki rozpocznie się o godzinie 11.00  i będzie trwał 90 minut. Możliwość przedłużenia egzaminu dla uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będzie taka sama jak w części humanistycznej egzaminu.

3. Część egzaminu z języka obcego nowożytnego: na poziomie podstawowym egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut. Na poziomie rozszerzonym egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 60 minut. Uczniowie z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą mieli wydłużony egzamin odpowiednio do 80 minut (poziom podstawowy) do 90 minut (poziom rozszerzony).

 

PYTANIA EGZAMINACYJNE

1. Zestawy pytań ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) w Warszawie.

2. Zestawy egzaminacyjne są dostarczane do szkoły w dniu egzaminu. Przesyłki są otwierane komisyjnie, a uczniowie w dniu egzaminu otrzymują zabezpieczone testy, które samodzielnie otwierają.

 

KTO SPRAWDZI PRACE UCZNIÓW?

Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów. Po sprawdzeniu prac ustala się wyniki egzaminacyjne w następujących sześciu zakresach:

  • język polski
  • historia i wiedza o społeczeństwie
  • matematyka
  • przedmioty przyrodnicze
  • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
  • język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym.
  •  

KTO OTRZYMA INFORMACJE O WYNIKACH?

Wynik egzaminu zapisany w postaci procentowej i centylowej otrzymają:

1. Uczeń i jego rodzice/opiekunowie za pośrednictwem gimnazjum, do którego uczeń uczęszcza (wyniki nie są wywieszane w szkole).

2. Szkoła, w której uczeń zamierza podjąć naukę, na podstawie dostarczonego przez uczniów zaświadczenia o wynikach egzaminu.

 

CO TO WYNIK PROCENTOWY?

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności matematyczne zdobył 23 punkty spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77.

.

KIEDY WYNIKI?

Informacje o wynikach egzaminu OKE prześle do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończenia zajęć szkolnych.

 

Każdy uczeń klasy trzeciej wie doskonale, że wynik egzaminu ma duże znaczenie przy przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej. Nie jest to jednak jedyne kryterium gwarantujące odpowiednią ilość punktów. Można uzbierać aż 200 punktów składają się na to:

 

Punkty za egzamin gimnazjalny.

 

Punkty za oceny uzyskane na świadectwie

Jeśli uczeń już wie, do jakiej szkoły się wybiera, warto dowiedzieć się, jakie oceny będą w tej szkole brane pod uwagę. Na pewno wszędzie będzie to język polski, oprócz tego szkoła wskazuje jeszcze trzy inne zajęcia edukacyjne, związane przeważnie z kierunkiem dalszego kształcenia. Oceny z tych przedmiotów są przeliczane na punkty.

 

Punkty za wolontariat

Uczeń otrzymuje również punkty za stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza, wtedy, gdy wolontariat został zapisany na świadectwie.

 

Punkty za olimpiady, konkursy i zawody

Jeśli uczeń brał udział w konkursach przedmiotowych (olimpiadach) lub innych konkursach, zawodach sportowych, a jego szczególne osiągnięcia potwierdzone zostaną wpisem na świadectwie uzyskuje dodatkowe punkty. Dodatkowe punkty są również za świadectwo z wyróżnieniem.

 

Laureaci  lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.

 

WAŻNE!

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów.

Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

1.sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

2.kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

3.kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

 

 Informacje dodatkowe