Konkursy

logo.jpg [661x253]

 

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego:

„Ochrona danych osobowych i prawo do prywatności”.

 

Od 4 marca do 15 kwietnia 2016 r. trwał konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Piaseczno, którego celem było kreatywne ustosunkowanie się do problemu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności poprzez pracę plastyczną wykonaną w formie ulotki lub komiksu na okładkę zeszytu formatu A5 ( minimum dwie strony okładki). Konkurs ten został objęty honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno. Do organizatora w regulaminowym czasie wpłynęło ponad 30 prac, za które wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Ewa Kot – koordynator konkursu
 2. Elżbieta Ostasiuk - koordynator konkursu
 3. Anna Bielawska – nauczyciel plastyki
 4. Katarzyna Sikora – nauczyciel techniki

wyłoniła zwycięzców, którymi zostali:

1. miejsce: Katarzyna Dołbniak – klasa II f Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II

2. miejsce: Maja Gielecińska – klasa I a Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Chylicach

Katarzyna Praszczałek – Szkoła Podstawowa w Złotokłosie

3. miejsce: Krzysztof Kulesza - Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Chylicach

Małgorzata Malinowska - Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II

Magdalena Malinowska - Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II

Wyróżnienia otrzymują:

*        Amelia Czerczer – klasa VI b Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewy Krauze

*        Maciej Białołęcki – klasa VI b Szkoła Podstawowa w Złotokłosie

*        Jan Stempniewski – klasa V  Szkoła Podstawowa w Złotokłosie

*        Maria Kujda – klasa VI b Szkoła Podstawowa w Złotokłosie

*        Paulina Śmierzyńska – klasa II Gimnazjum w Złotokłosie

*        Dawid Motyl – klasa II e Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II

*        Krzysztof Czerczer – klasa III b Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II

*        Zuzanna Duras –klasa II b Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II

*        Nicole Słowik – klasa II c Gimnazjum w Złotokłosie

 

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 17 maja 2016 r. o godzinie 10.45 w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Piasecznie, Aleja Kalin 30.

Serdecznie zapraszamy wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych uczniów wraz z opiekunami.

Na powyższej uroczystości odbędzie się również rozdanie nagród zwycięskim drużynom gry terenowej „ Ochrona danych osobowych”, która odbyła się w lutym.

Organizatorki:

Ewa Kot

Elżbieta OstasiukROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

„TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”

 

 

 

W dniu 15.01.2015, nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego: „Twoje dane – Twoja sprawa”, w tym celu została powołana komisja konkursowa w składzie: Katarzyna Chiszko – Gimnazjum nr 2, Anna Bielawska – Gimnazjum nr 2, Anna Starzyńska- Gimnazjum nr 2.

 

Organizatorzy konkursu to: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Gimnazjum nr 2 w Piasecznie pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

 

W konkursie wzięło udział 13 uczestników ze szkół podstawowych, 12 z gimnazjum.

 

Prace oceniano uwzględniając następujące kryteria:

 

- zgodność z tematyką, tj. poprawność merytoryczna i właściwy zapis ortograficzny,

 

-estetyka pracy, tj. takie walory artystyczne jak: kolorystyka, rysunek, kompozycja, liternictwo,

 

- oryginalność.

 

W konkursie przyznano:

 

na poziomie Szkół Podstawowych

 

I miejsce – Czerczer Amelia - Szkoła Podstawowa nr 2 w Piasecznie

 

II miejsce –Jaworska Zuzanna- Szkoła Podstawowa nr 2 w Piasecznie

 

III miejsce –Bakuła Maja- Szkoła Podstawowa nr 2 w Piasecznie.

 

Na poziomie Gimnazjum

 

I miejsce – Czerczer Krzysztof – Gimnazjum nr 2 w Piasecznie .

 

II miejsce –Julia Bednarczyk- Gimnazjum nr 1 w Piasecznie

 

III miejsce –Dominika Banchetti- Gimnazjum nr 1 w Piasecznie.

  

Wszystkie nagrody zostaną wręczone dnia 26.02.2015 roku podczas spotkania  w ramach programu: „Twoje dane – Twoja sprawa” w Gimnazjum nr 2 o godz. 1100.

20150209_czerczer_k.jpg [300x208]

gim.jpg [300x208]

szkola_podstawowa.jpg [300x208] 

Katarzyna Chiszko

 

KONKURS PLASTYCZNY „TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją V edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa”, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Gimnazjum nr 2 w Piasecznie mają zaszczyt zaprosić Uczniów klas 4-6 Szkoły Podstawowej oraz uczniów Gimnazjum z terenu miasta i gminy Piaseczno do udziału w konkursie plastycznym. Patronat nad konkursem objęli Burmistrz Miasta     i Gminy Piaseczno .

Celem konkursu jest twórcze ustosunkowanie się do zagadnienia ochrony danych osobowych w postaci pracy plastycznej wykonanej w technice papierowej lub cyfrowej w formie broszury, ulotki lub komiksu  w formacie A4.

Prace można nadsyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: kchiszko@poczta.fm jak również pocztą na adres Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II, Aleja Kalin 30,05-500 Piaseczno do dnia 12.01.2015 r.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Twoje dane – Twoja sprawa”

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Gimnazjum nr 2 w Piasecznie.
 2. Konkurs rozpoczyna się 03 grudnia 2014 roku i trwa do 12 stycznia 2015 roku.
 3. Temat prac konkursowych brzmi: „Twoje dane – twoja sprawa”.
 4. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych z miasta Piaseczna   i okolic.
 5. Prace konkursowe należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: kchiszko@poczta.fm lub pocztą na adres Gimnazjum nr  2 im. Jana Pawła II , Al. Kalin 30, 05-500 Piaseczno do dnia 12.01.2015 r.  z dopiskiem „Twoje dane – twoja sprawa” (decyduje data stempla pocztowego).
 6. Uroczyste wręczenie nagród 4 luty 2015 r. w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Piasecznie.
 7. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w  technice papierowej lub cyfrowej  w formie broszury, ulotki lub komiksu  w formacie A4.
 8. Prace przekazane na konkurs muszą być dziełami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
 9. Każdy z uczestników może zgłosić dowolną ilość prac. Każda praca ma posiadać wymagane  dokumenty załączniki 1,2,3. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace źle podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 10. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
 11. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
 12. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu na każdym z poziomów wiekowych – 4-6 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 13. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna, a nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
 14. Autorzy zgadzają się na ekspozycję, publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
 15. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie i w siedzibie organizatora.
 16. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do: a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu; b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny; c) nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac; d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu

 

Oświadczenie

 Karta zgłoszeniowa