Edycja 2014

R E G U L A M I N

konkursu   literacko – plastycznego

„Świętość i dobro są ciche - trzeba je nagłaśniać”,

inspirowanego słowami, działalnością lub twórczością     Patrona Szkoły - Jana Pawła II.

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE:

§ 1

 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs literacko- plastyczny  pod nazwą : „Świętość i dobro są ciche - trzeba je nagłaśniać” przeprowadzony na poziomie szkół podstawowych (V i VI klasy)  i gimnazjalnych.

 

Papież- Polak w czasie swojego pontyfikatu beatyfikował i kanonizował największą liczbę osób. Byli wśród nich ludzie różnej narodowości, duchowni a także zwyczajni, świeccy ludzie, którzy w swoim życiu czynili dobro  i poświęcali je dla innych: matki, małżonkowie, pastuszkowie, młodzież i dzieci, a 27 kwietnia 2014 roku będzie kanonizowany sam Jan Paweł II.

 

 § 2

Organizatorem  konkursu  jest Gimnazjum nr 2  imienia  Jana  Pawła II,

Aleja Kalin 30,  05 – 500  Piaseczno  tel. 22 715 34 77,  22 715 34 78.

Koordynatorzy: pani Wioletta Grochowicz tel. 606 946 751, pani Elżbieta Ostasiuk  tel. 511 468 137.

 

§ 3

W  konkursie    przyznane    zostaną   nagrody  rzeczowe   oraz  dyplomy. O  przyznaniu   nagród   decyduje  Komisja   Konkursowa   (punkt V).

 

 

II.CELE KONKURSU:

 

Celem konkursu jest:

 1. Upowszechnienie i rozwijanie twórczości inspirowanej dorobkiem literackim patrona konkursu: pogłębianie wśród młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości papieża Jana Pawła II.
 2. Aktywizowanie miłośników sztuk pięknych i literatury poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań.
 3. Wyszukiwanie i rozwijanie talentów plastycznych i literackich.
 4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej i etycznej, rozbudzanie postawy twórczej i poszukującej prawdziwych wartości.

 

 

III.WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 

 1. W konkursie uczestniczą uczniowie szkół podstawowych (klasy V i VI) oraz szkół gimnazjalnych.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie pracy plastycznej lub literackiej  (zgodnej z zasadami konkursu) na  adres  organizatora,  do dnia 31 marca 2014 r.

 

IV.ZASADY KONKURSU:

 

 1. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną  lub literacką zgodnie z tematem konkursu: 

A). Format  pracy plastycznej: A-3. Technika wykonania dowolna.

B). Praca literacka w kategorii: wiersz (maksymalnie 2 strony A-4, czcionka 12) utwory inspirowane słowami, działalnością lub twórczością Jana Pawła II.

 1. Organizator konkursu przyjmuje prace z kategorii plastycznej lub literackiej, wykonane przez uczestników  danego  gimnazjum, wybrane w etapie  szkolnym. Tytuł pracy (zgodny z mottem konkursu) może być uzupełniony o podtytuł.
 2. Realizacja zadania  następuje w terminie do 31 marca 2014 r. i liczy się data nadesłania pracy na adres organizatora. Wiersze: konkurs.papieski.gm2@gmail.com
 3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 16 maja 2014 roku, nagrody zostaną rozdane w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II  w Piasecznie, a zwycięzcy zostaną wcześniej powiadomieni telefonicznie lub listownie.
 4. Przesłane prace nie będą zwracane autorom. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji w prasie i innych wydawnictwach.

 

V.SPOSÓB I KRYTERIA OCENY PRAC:

 

1.  Nadesłane oferty będą podlegać ocenie Komisji Konkursowej powołanej przez dyrektora szkoły panią  Agnieszkę Malarczyk, która będzie czuwała nad prawidłowym przebiegiem konkursu.

3.  Do Komisji Konkursowej zostaną powołani nauczyciele oraz uczniowie różnych szkół.

4.  Komisja Konkursowa  będzie  zwracała uwagę na szczególne walory prac: estetykę, przesłanie etyczne, oryginalność, pomysłowość, nowatorstwo.

 

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

 1. Każda praca powinna być podpisana:
 • imię i nazwisko uczestnika
 • wiek oraz klasa
 • adres szkoły
 • imię i nazwisko nauczyciela lub dorosłego opiekuna/rodzica
 • telefon kontaktowy lub e-mail osoby dorosłej

Prace nieopisane  w ten sposób nie podlegają ocenie. Ponadto warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie 3 załączników.


ZAŁĄCZNIK NR 1

 

………………………………….., dnia………………

 

 

 

 

……………………………………………………………………….

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku                            o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

 

 

Imię i nazwisko dziecka…………………………………………wiek………………

 

 

 

Zgoda udzielona jest do przetwarzania danych osobowych oraz ich udostępniania w zakresie realizacji Konkursu Papieskiego „Świętość i dobro są ciche – trzeba je nagłaśniać” oraz umieszczenia imienia i nazwiska dziecka, jego pracy na stronie Internetowej Gimnazjum                      nr 2 im. Jana Pawła II w Piasecznie, na stronie Sponsorów Konkursu oraz w publikacji książkowej w przypadku wyróżnienia/nagrodzenia  pracy uczennicy/ucznia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….……………………..

(podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

………………………………….., dnia………………

 

 

 

 

……………………………………………………………………….

(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA

 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo w Konkursie Papieskim Świętość i dobro są ciche - trzeba je nagłaśniać” mojego dziecka/ podopiecznego i zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu.

 

 

 

 

………………………………….……………………..

(podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

O WŁASNEJ PRACY KONKURSOWEJ

 

Ja niżej podpisana/ny oświadczam, że praca, która uczestniczy w Konkursie Papieskim Świętość i dobro są ciche - trzeba je nagłaśniać” jest moim samodzielnym wytworem i nie zawiera znamion plagiatu.

 

 

 

………………………………….……………………..

(podpis uczennicy/ucznia :

autorki/autora pracy konkursowej)

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

Międzyszkolny Konkurs Papieski

Świętość i dobro są ciche -  trzeba je nagłaśniać”

VIII edycja

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

*proszę wpisywać drukowanymi literami poza adresem e-mail

 

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

 

KLASA

 

E-MAIL

 

 

………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………….

 

……………………………………………………………….

 

 

 

NAZWA SZKOŁY

 

 

ADRES SZKOŁY

 

TELEFON, E-MAIL

 

 

……………………………………………………………….

 

……………………………………………………………….

 

……………………………………………………………….

 

……………………………………………………………….

 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA

(LUB OSOBY DOROSŁEJ,

JEŚLI UCZNIA NIE ZGŁASZA SZKOŁA)

 

 

 

KONTAKT:

NR TEL. LUB E-MAIL

 

 

 

PODPIS

 

 

……………………………………………………………….

 

 

 

……………………………………………………………….

 

……………………………………………………………….

 

 

 

………………………………………………………………..