Wniosek o dofinansowanie imprezy

Piaseczno, dnia …………………

______________________________

 (imię i nazwisko wnioskującego)

______________________________

           (telefon kontaktowy)

______________________________

( klasa/klasy/ komórka organizacyjna*)

Rada Rodziców

przy

Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II

w Piasecznie

 

 

Wniosek o dofinansowanie:

  • imprezy szkolnej/klasowej*
  • zakupu pomocy dydaktycznych*
  • inne*

 

 

 Zwracam się z prośbą do Rady Rodziców o ………………….……………………………..………

……………….………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….…………

w kwocie:………………………………………………..…….

ilość nagród indywidualnych*:....................................................

ilość nagród zbiorowych*:.................../liczebność grup*:....................................................................

całkowity koszt wynosi: ………………………………………

nazwa imprezy*:………………………………………………...

termin imprezy*:……………………………………..……….…

nazwa/nazwiska organizatora/ów*:…………………………………………………….………

………………………………………………………………………………..………………………

Wkład własny organizatora/ów ........................................……………...............……………...

…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..……………………

 

W załączeniu przedstawiam kopie dokumentów potwierdzających* ………………………………

………………………………………………………………………………………………..………

 

 

____________________________

(podpis wnioskodawcy)

nauczyciela/ucznia/pracownika szkoły

                 

Decyzja Rady Rodziców: ……………………….…….…………………………………………….

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

 

 

__________________________________

       (Przewodniczący Rady Rodziców)

 

*niepotrzebne skreślić