Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM nr 2

 im. JANA PAWŁA II w PIASECZNIE

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statutu Gimnazjum nr 2 w Piasecznie

 

Rozdział II

Zakres i przedmiot działania

§ 2

1.Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły.

2. Rada Rodziców współpracuje z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami działającymi w szkole, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

§ 3

1.Terenem działania Rady Rodziców jest szkoła.

2. Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

 

Rozdział III

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów

§ 4

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych:

1. Wybory do rad oddziałowych, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

2.Termin pierwszego zebrania rodziców w oddziałach w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły.

3.Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają ,w głosowaniu tajnym, rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału.

4.W wyborach do rad oddziałowych, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.

5.Wybory do rad oddziałowych na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału.

6. Zgłoszenia kandydatów do rady oddziałowej mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie.

7. Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

8. W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.

9. Wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego.

 

Rozdział IV

Zadania rad oddziałowych

§ 5

1. Przewodniczący rady oddziałowej reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału w Radzie Rodziców

2.Rada oddziałowa może występować, w porozumieniu z wychowawcą uczniów, z wnioskami do dyrektora szkoły oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów.

3.Rada oddziałowa współdziała z przewodniczącym Rady Rodziców i Prezydium w celu wykonania zadań o charakterze ogólnoszkolnym.

 

Rozdział V

Zadania i kompetencje Rady Rodziców

§ 6

1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady.

2. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele wszystkich rad oddziałowych.

3. Rada Rodziców opiniuje przedstawiony przez Radę Pedagogiczną szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.

4. W uzasadnionych przypadkach, Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

§ 7

1. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

2. Rada Rodziców, może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły do:

a) dyrektora szkoły,

b) rady pedagogicznej

b) samorządu uczniowskiego,

c) organu prowadzącego szkołę,

d) organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

§ 8

1. Rada Rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego.

2. Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.

3. Nieprzedstawienie opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania.

§ 9

Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli.

§ 10

Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

§ 11

Rada Rodziców na wniosek dyrektora szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

§ 12

Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

§ 13

Rada Rodziców opiniuje delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.

§ 14

Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.

§ 15

Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł pozyskanych przez Radę Rodziców w celu wspierania działalności statutowej szkoły. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin, o którym mowa w § 6.

 

Rozdział VI

Ogólne zasady działania Rady Rodziców

§ 16

1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do 30 września danego roku szkolnego.

§ 17

1. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.

2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.

3.Policzenie głosów przeprowadza komisja skrutacyjna wyłoniona z przedstawicieli rad oddziałowych

4.Zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.

5. Kandydat na przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

6. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.

7. Za wybranego przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

8. W przypadku otrzymania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby głosów o wyborze przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.

9. Wybrany przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą część zebrania.

§ 18

1. W posiedzeniu Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły lub inna upoważniona przez niego osoba.

 

2. W zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Rodziców.

 

3. Osoby zaproszone uczestniczą w tej części zebrania Rady Rodziców, która dotyczy ich zakresu spraw.

 

4. Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Rodziców, nie biorą udziału w głosowaniach.

§ 19

1. Rada Rodziców na pierwszym zebraniu, oprócz przewodniczącego wybiera:

a) zastępcę przewodniczącego,

b) sekretarza,

c) skarbnika,

d) członka,

2. Wybory zastępcy przewodniczącego, sekretarza, skarbnika, członka przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców.

3. W celu bieżącego kierowania pracą Rady Rodziców powołuje się Prezydium Rady Rodziców.

4. W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzi przewodniczący, jego zastępca, sekretarz, skarbnik,  członek Prezydium.

§ 20

1. Wybory zastępcy przewodniczącego, sekretarza i skarbnika Prezydium Rady Rodziców przeprowadza się głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

2. Zadania przewodniczącego podczas wyborów zastępcy przewodniczącego, sekretarza i skarbnika Prezydium Rady Rodziców:

a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,

b) przeprowadzenie głosowania,

c) policzenie głosów i podanie wyników głosowania.

3. Zgłoszenia kandydatów na zastępcę przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i członka Prezydium Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.

4. Kandydaci na zastępcę przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i członka Prezydium Rady Rodziców muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.

5. Wybory zastępcy przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i członka Prezydium Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.

6. Za wybranego zastępcę przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i członka Prezydium Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

7. W przypadku otrzymania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby głosów o wyborze zastępcy przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i członka Prezydium Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.

8.Osoby podejmujące się funkcji w Prezydium Rady Rodziców będą działały na korzyść uczniów i szkoły.

9. Odwołanie członka Rady Rodziców następuje w wyniku głosowania Prezydium Rady Rodziców.

10. Powodem odwołania może być nie uczestniczenie lub bierna postawa w pracach Rady Rodziców.

 

 

 

Rozdział VII

Szczegółowe zasady działania Rady Rodziców

 

§ 21

1. Zadania przewodniczącego Rady Rodziców:

 

a) reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz,

b) kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców, w tym działalnością finansowo-gospodarczą,

c) przygotowanie zebrań Rady Rodziców, które polega w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrań oraz zawiadomieniu członków Rady Rodziców o terminie zebrań,

d) prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium,

e)opracowanie projektu planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,

f) wniosków wypracowanych przez Radę Rodziców,

g) podpisywanie uchwał Rady Rodziców,

h) monitorowanie stopnia realizacji podjętych uchwał przez Radę Rodziców,

i) informowanie Rady Rodziców o stopniu realizacji podjętych uchwał,

j) podpisywanie protokołów z zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium.

 

2. Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców przejmuje obowiązki przewodniczącego w przypadku jego nieobecności.

 

3. Zadania sekretarza Rady Rodziców:

 

a) zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców,

b) opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,

c) organizacyjne przygotowanie zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium,

d) protokołowanie zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium,

e) prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców oraz Prezydium.

4. Zadania skarbnika Rady Rodziców:

a) prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,

b) wypełnianie obowiązków określonych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.

 

5. Zadania Prezydium Rady Rodziców:

 

a) bieżące kierowanie pracą Rady Rodziców,

b) odbywanie zebrań w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku,

c) koordynowanie działalności rad oddziałowych rodziców,

d) zatwierdzanie planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,

e) zatwierdzanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,

f) decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,

g) składanie okresowych sprawozdań z działalności na ogólnym zebraniu rodziców i publikowaniu go na stronie szkoły w zakładce Rada Rodziców.

§ 22

Prawa i obowiązki członka Rady Rodziców:

1. Członek Rady Rodziców ma prawo do:

a) czynnego udziału w zebraniach Rady Rodziców,

b) udziału w pracach w stałych lub doraźnych komisjach powołanych przez Radę Rodziców.

2. Członek Rady Rodziców zobowiązany jest do:

a) czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Rodziców i jej komisjach, do których został powołany,

b) nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Rodziców, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,

c) realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Rodziców.

3. Nieobecny członek Rady Rodziców na zebraniu, zobowiązany jest do zaznajomienia się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu.

 

Rozdział VIII

Tryb podejmowania uchwał

§ 23

1. Rada Rodziców podejmuje uchwały w sprawie realizacji przyjętych wniosków.

2. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów.

3. Quorum wymagane dla podjęcia uchwał przez Radę Rodziców stanowią członkowie Rady Rodziców przybyli na zebranie

4. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów "za", która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomija się głosy "wstrzymujące się".

5. Rada Rodziców w pełnym składzie podejmuje uchwały dotyczące regulaminu działania Rady Rodziców oraz wyborów Przewodniczącego i Prezydium rady Rodziców.

6. Do podejmowania uchwał związanych z bieżącą działalnością Rady Rodziców upoważnione jest Prezydium Rady Rodziców.

7. Prezydium Rady Rodziców przedstawia na zebraniach rad oddziałowych podjęte uchwały

§ 24

1. Uchwały Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym.

2. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców.

3. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców lub członkowie Prezydium Rady Rodziców 

głosują przez podniesienie ręki.

§ 25

Jeżeli uchwały i inne decyzje Prezydium Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem, dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie.

 

Rozdział IX

Dokumentowanie zebrań

§ 26

Z zebrania Prezydium Rady Rodziców sporządza się protokół oraz listę obecności.

§ 27

1. Członkowie Prezydium Rady Rodziców dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności.

2. Listę obecności podpisuje przewodniczący Rady Rodziców i protokolant.

3. Protokolantem zebrania jest sekretarz Rady Rodziców.

4. Protokół z zebrania Prezydium rady Rodziców powinien zawierać:

a) numer i datę zebrania,

b) numery podjętych uchwał,

c) stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum,

d) wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie w zebraniu uczestniczyły),

e) zatwierdzony porządek zebrania,

f) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

g) przebieg zebrania,

h) treść zgłoszonych wniosków,

i) podjęte uchwały i wnioski,

j) podpisy przewodniczącego i protokolanta.

§ 28

1. Protokoły z zebrań  Prezydium Rady Rodziców numerowane są w ramach roku szkolnego.

2. Treść uchwał Prezydium Rady Rodziców wpisuje się w całości do księgi protokołów.

3. Prawo wglądu do protokołów zebrań Prezydium Rady Rodziców mają upoważnieni pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i organu prowadzącego.

§ 29

1. Księga protokołów zawiera ponumerowane strony.

2. Na ostatniej stronie księgi protokołów umieszcza się adnotację: Księga zawiera ??. ponumerowanych stron i obejmuje okres od ?? do ???. Pod adnotacją umieszcza się pieczęć szkoły oraz podpis dyrektora szkoły.

3. Za przechowywanie księgi protokołów Rady Rodziców  po zakończeniu roku szkolnego odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

 

Rozdział X

Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców

 

§ 30

Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 

§ 31

1. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone w szczególności na:

 

a) poprawę bazy materialnej szkoły,

b) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,

c) wycieczki szkolne,

d)imprezy szkolne,

e)nagrody, stypendia

f) zapomogi,

g)obsługę finansową Rady Rodziców,

h) pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,

i)pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą.

2. Do podejmowania środków finansowych z konta Rady Rodziców upoważnieni są jednoosobowo  przewodniczący, zastępca przewodniczącego lub skarbnik .

3. Wysokość podejmowanych środków finansowych oraz ich przeznaczenie określa Prezydium Rady Rodziców.

4.Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem muszą być zatwierdzone i zaakceptowane pod względem merytorycznym i formalnym.

5 Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków finansowych z funduszu Rady Rodziców mogą składać:

a) dyrektor szkoły,

b) wychowawcy klas,

c) pedagog szkolny,

d) rady oddziałowe,

e) Samorząd Uczniowski.

§ 32

Na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców w danym roku szkolnym skarbnik Rady Rodziców przedstawia sprawozdanie wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

 

 

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

§ 33

 

Rada Rodziców używa pieczątki .......................................................

 

§ 34

 

Regulamin został uchwalony przez Rady Rodziców w dniu .......................i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia